• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
sp38 dofinansowanie podrecznikow

Dofinansowanie podręczników

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku., w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015. poz. 938), mają Państwo prawo złożyć wniosek o dofinansowanie „wyprawki szkolnej”.

Czego dotyczy dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy zakupu podręczników (nie ćwiczeń) do kształcenia ogólnego, zawodowego oraz specjalnego. wszystkie podręczniki muszą być dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Dla kogo dofinansowanie?

  • Dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III Szkoły Podstawowej,
  • Dla uczniów słaobowidzących, słabosłyszących, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kryteria przyznawania dofinansowania

  1. Kryterium dochodowe - tj. 574zł na osobę w rodzinie (na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114)
  2. Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających ww. kryterium pochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (w przypadku wystąpienia jednej z sytuacji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej - Dz. U. z 2013., poz. 182 ze zmianami)
  3. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochód.

Skąd wziąć wniosek?

Wnioski oraz karty informacyjne dostępne w pokoju pedagoga szkolnego.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków 25 września 2015

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2