• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A

Regulamin naboru - klasa 1

 Regulamin na rok szkolny 2014/2015

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział:
  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2007)
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.)
  3. na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci 6 letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.)
 2. Nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego www.poznan.pl/oswiata 
i http://nabor.pcss.pl/poznan.
 3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 38 przyjmowani są do szkoły 
z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest wypełnić druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 38.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 38, przyjmowani są do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca.
 6. W takim przypadku rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani wypełnić wniosek 
o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 38.
 7. Zgłoszenie i wniosek można pobrać ze strony www.poznan.pl i http://nabor.pcss.pl/poznan lub otrzymać w sekretariacie szkoły.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech szkół wskazanych we wniosku. Rodzic/prawny opiekun powinien zaznaczyć szkoły w kolejności 
od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej.
 9. Uczniowie, którzy nie dostali się do Szkoły Podstawowej nr 38, zostają przyjęci do szkoły obwodowej. 
 10. Postępowanie rekrutacyjne jest podzielone na dwa etapy:
  1. rekrutacja zasadnicza – prowadzona jest w stosunku do wszystkich dzieci spoza obwodu szkoły (brane są pod uwagę tylko kryteria określone przez organ prowadzący szkołę)
  2. rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko wtedy, kiedy liczba miejsc jest mniejsza niż liczba kandydatów z jednakową sumą punktów.
 11. W postępowaniu rekrutacyjnym zasadniczym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę, którym przyporządkowano wartości punktowe:
  1. Dziecko, które uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 38 – 20 pkt.
  2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 38 – 15 pkt. 
  3. Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Poznań – 12 pkt.
  4. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań – 10 pkt.
  5. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje 
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 38 – 8 pkt.
 12. W postępowaniu uzupełniającym brane są pod uwagę następujące kryteria:
  1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są absolwentami szkoły - 6 pkt.
  2. Dziadkowie dziecka mieszkają w obwodzie szkoły - 4 pkt.
 13. Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów muszą je udokumentować. Zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne oświadczenia wskazane przy każdym z kryteriów.
 14. Jak rozumieć i czym udokumentować poszczególne kryteria?
  1. Dziecko, które uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 38:
   1. potwierdzenie uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 38,
   2. wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
   3. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
   4. na stronie www.poznan.pl/oswiata, 
   5. w szkole.
  2. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 38:
   1. potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wskazanej szkoły podstawowej lub zespołu szkół, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
   2. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
   3. na stronie www.poznan.pl/oswiata, 
   4. w szkole.
  3. Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Poznań:
   1. potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 
o miejscu pracy, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
   2. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
   3. na stronie www.poznan.pl/oswiata, 
   4. w szkole.
  4. Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 38:
   1. potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 
o miejscu pracy, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
   2. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
   3. na stronie www.poznan.pl/oswiata, 
   4. w szkole.
  5. Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań:
   1. potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, 
   2. wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
   3. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
   4. na stronie www.poznan.pl/oswiata, 
   5. w szkole.
  6. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są absolwentami szkoły
   1. potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, wzór takiego oświadczenia jest dostępny w szkole
  7. Dziadkowie dziecka mieszkają w obwodzie szkoły
   1. potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, wzór takiego oświadczenia jest dostępny w szkole
 15. Brak oświadczeń do wybranego kryterium eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
 16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 17. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 
do szkoły.
 18. Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 19. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły, służy skarga do sądu administracyjnego. 
 20. Ważne daty naboru na rok szkolny 2014/2015:
  1. NABÓR WŁAŚCIWY - obowiązuje tylko tych kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć naukę w szkole obwodowej.
   1. od 3 marca do 14 marca 2014 r. – składanie zgłoszeń do szkół podstawowych obwodowych. 
   2. Do szkoły obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji.
   3. 25 kwietnia 2014 r. godz. 12:00 - wywieszenie listy kandydatów – imię i nazwisko 
w kolejności alfabetycznej, przyjętych do szkoły podstawowej obwodowej.
  2. NABÓR DO POZAOBWODOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
   1. od 3 marca do 28 marca 2014 r. – składanie wniosków i dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów określonych przez dyrektorów szkół. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych. 
   2. 4 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły pozaobwodowej). 
   3. od 4 kwietnia do 10 kwietnia 2014 r. – pisemne potwierdzanie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia kandydata do szkoły pozaobwodowej, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym przez dyrektora placówki terminie przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny 
z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
   4. 25 kwietnia 2014 r. godz. 12.00 - wywieszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.