• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A

Regulamin naboru - Oddział przedszkolny

Regulamin na rok szkolny 2014/2015

 1. Nabór jest prowadzony za pomocą systemu informatycznego www.poznan.pl/oswiata lub http://nabor.pcss.pl/poznan.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dzieci 5 i 6 letnich. 
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego pobierają w Szkole deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 i wypełnioną składają u dyrektora placówki w terminie do 28 lutego 2014 r.
 4. Rodzic może wybrać trzy przedszkola, ale dokumenty składa do przedszkola pierwszego wyboru/pierwszej preferencji .
 5. We wniosku rodzic zaznacza przedszkola w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne jest podzielone na dwa etapy:
  1. rekrutacja zasadnicza:
   1. w rekrutacji zasadniczej biorą udział tylko dzieci zamieszkałe w Poznaniu:
   2. dzieci 5 letnie (urodzone w 2009),
   3. dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku),
 7. rekrutacja uzupełniająca odbędzie się tylko wtedy, kiedy nadal w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca.
  1. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział:
   1. dzieci zamieszkałe w Poznaniu, które nie dostały się do wybranego przez siebie przedszkola,
   2. dzieci zamieszkałe poza Poznaniem.
 8. Dzieci zamieszkałe w Poznaniu będą miały pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego przed dziećmi zamieszkałymi poza Poznaniem.
 9. Rekrutacja zasadnicza przebiega w oparciu o ustalone kryteria i jest podzielona na dwa etapy:
  1. etap pierwszy – w oparciu o kryteria ustawowe,
  2. etap drugi – kryteria uzgodnione przez dyrektora z Prezydentem Miasta Poznania.
 10. Etap pierwszy – rekrutacja w oparciu o kryteria ustawowe:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  8. Powyższe kryteria mają jednakową wartość po 60 pkt.
 11. Jak rozumieć i czym udokumentować poszczególne kryteria?
  1. Wielodzietność rodziny kandydata:
   1. rodzina wychowująca troje i więcej dzieci,
   2. oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wielodzietności rodziny kandydata,
   3. wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
    1. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
    2. na stronie www.poznan.pl/oswiata,
    3. w szkole.
  2. Niepełnosprawność kandydata:
   1. wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,
    1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
    2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata:
   1. wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,
   2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
   3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata:
   1. wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata,
   2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
   3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata:
   1. wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata,
   2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie:
   1. wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
   2. wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,
   3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą:
   1. dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
   2. wymagany dokument to: oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata,
   3. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym, będą brane pod uwagę kryteria uzgodnione przez dyrektora szkoły z Prezydentem Miasta Poznania.
 13. Etap drugi – kryteria uzgodnione przez dyrektora z Prezydentem Miasta Poznania i ich wartość:
  1. zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko) - 15 pkt.
  2. rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, do tego przedszkola/szkoły podstawowej/zespołu szkół - 12 pkt.
  3. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole - 10 pkt.
  4. zgłoszenie kandydata na pobyt całodzienny - 7 pkt.
  5. rodzice/prawni opiekunowie kandydata odprowadzają podatki (PIT) w gminie Poznań (co najmniej jeden rodzic) – 7 pkt.
  6. Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych w obwodzie szkoły, na terenie której znajduje się przedszkole – 4 pkt.
 14. Jak rozumieć i czym udokumentować poszczególne kryteria ?
  1. Zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka (kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko:
   1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, pobieranie nauki w trybie stacjonarnym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej,
   2. potwierdzenie zatrudnienia lub pobierania nauki poprzez złożenie oświadczenia, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
    1. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
    2. na stronie www.poznan.pl/oswiata,
    3. w szkole.
  2. Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, do tego przedszkola/szkoły podstawowej/zespołu szkół:
   1. potrzebne dokumenty to: oświadczenie rodziców 
o uczęszczaniu do wskazanego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole szkół, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
    1. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan,
    2. na stronie www.poznan.pl/oswiata,
    3. w szkole.
  3. Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole:
   1. potwierdzenie zamieszkania w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie której znajduje się przedszkole poprzez złożenie oświadczenia, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
    1. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
    2. na stronie www.poznan.pl/oswiata,
    3. w szkole.
  4. Zgłoszenie kandydata na pobyt całodzienny:
   1. potwierdzenie zgłoszenia kandydata na pobyt całodzienny poprzez złożenie oświadczenia, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
    1. na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
    2. na stronie www.poznan.pl/oswiata ,
    3. w szkole.
  5. Przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów odprowadziło podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań:
   1. potwierdzenie, że rodzice/prawni opiekunowie kandydata odprowadzili podatek dochodowy PIT za rok 2013 w gminie Poznań poprzez złożenie oświadczenia, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
    1. - na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
    2. - na stronie www.poznan.pl/oswiata,
    3. - w szkole.
  6. Miejsce pracy rodzica w obwodzie szkoły/zespołu szkół, na terenie których znajduje się przedszkole:
   1. potwierdzenie miejsca pracy poprzez złożenie oświadczenia, wzór takiego oświadczenia jest dostępny:
    1. - na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan
    2. - na stronie www.poznan.pl/oswiata,
    3. - w szkole.
 15. Każdy wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego będzie punktowany, w zależności od spełniania przez dziecko określonych kryteriów.
 16. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie tylko wtedy, gdy w oddziale przedszkolnym nadal będą wolne miejsca.
 17. Rekrutacja uzupełniająca przebiega w oparciu o ustalone kryteria i ma dwa etapy (podobnie jak rekrutacja zasadnicza):
  1. etap pierwszy – w oparciu o kryteria ustawowe,
  2. etap drugi – kryteria uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli z prezydentem Poznania.
 18. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział:
  1. dzieci zamieszkałe w Poznaniu, które nie dostały się do wybranego przez siebie przedszkola,
  2. dzieci zamieszkałe poza Poznaniem.
 19. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 20. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
 21. Wyniki pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 22. Lista taka zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do oddziału przedszkolnego.
 23. Zakwalifikowane jest to dziecko, które pomyślnie przeszło proces rekrutacji i ma szansę być przyjęte.
 24. Dzieci zakwalifikowane, których rodzice złożą wymagane dokumenty i podpiszą w wyznaczonym terminie porozumienie na rok 2014/2015, będą przyjęte do oddziału przedszkolnego.
 25. Brak pisemnego potwierdzenia i podpisania porozumienia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 26. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą umieszczone w widocznym miejscu w szkole.
 27. Listy będą wywieszone w przedszkolach wszystkich preferencji podanych przez rodziców kandydata.
 28. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 29. Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 30. Wszystkie informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie www.poznan.pl/oswiata.
 31. Ważne daty naboru na rok szkolny 2014/2015:
  1. Od dnia 3 marca do dnia 21 marca 2014 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w tej placówce, którą wskazali Państwo w pierwszej preferencji. Wniosek wraz z załącznikami dostępny na stronach: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/, http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja 
oraz w szkole podstawowej.
  2. Dnia 28 marca 2014 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
  3. Od dnia 28 marca do dnia 11 kwietnia 2014 r. rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka szkole podstawowej (poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie), do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  4. Dnia 24 kwietnia 2014 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do w/w oddziału.