Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny jest koordynatorem pracy opiekuńczo – wychowawczej na terenie szkoły. To osoba zajmująca się prowadzeniem badań i działań diagnostycznych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Ponadto podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w różnych sytuacjach kryzysowych.

Jakich informacji udziela?

Pedagog szkolny pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia. Prowadzi konsultacje dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi. W razie konieczności kieruje do odpowiednich instytucji pomocowych.

Czy prowadzi jakieś zajęcia?

We wrześniu i październiku w naszej szkole realizowany jest program „Wsparcie na starcie” dla najmłodszych uczniów, prowadzony przez psychologa i pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny prowadzi prelekcje, zajęcia diagnostyczne i integrujące zespół klasowy.

Z kim współpracuje?

Pedagog szkolny współpracuje z kadrą pedagogiczną na terenie szkoły oraz kontaktuje się i współpracuje z następującymi instytucjami pozaszkolnymi:

  • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Komenda Policji
  • Poznańskie Centrum Świadczeń
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka
  • Sąd Rodzinny
  • i inne

Pedagog szkolny

Pedagog
Katarzyna Gralczyk-Przydryga
Olga Pytlewska
(61) 820-36-91 w. 35

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.